מאמר: שטר ביטחון


מהו שטר בטחון?

שטר בטחון הוא שטר הנועד להבטיח פירעון של חוב ודאי או מותנה. 

שטר לביטחון משקף הסכמה בין מקבל השטר לבין נותן השטר, לפיה מי שאוחז בשטר לא ידרוש את פירעונו, אלא בהתקיים תנאי מסוים שהוגדר על ידי הצדדים. 

"שטר בטחון" הוא שטר שניתן להבטחת תשלום. נהוג להבחין בין "שטר פירעון" אשר ניתן מתוך כוונה כי החוב ייפרע באמצעותו, לבין "שטר בטחון" אשר ניתן בנסיבות שבהן הסכמה לפרוע את החוב בדרך אחרת (למשל, בדרך של העברה לחשבון בנק) ואילו השטר להבטיח את הפרעון בלבד.

ככלל, ישנם שלושה סוגים עיקריים של שטרי בטחון:

האחד – שטר שניתן להבטחת תשלום שוטף, לדוגמה, ביחסי ספק-לקוח, שאם נצטבר חוב שאינו נפרע, רשאי הספק להגיש את השטר לפירעון (ראו, לדוגמה, ר"ע 22/85 ס.ט.ס. אלקטרוניקה בינלאומית בע"מ נ' סלון אמפיסל בע"מ, פ"ד לט(2) 565 (1985)). סוג זה של שטר בטחון מקל על האוחז בו את נטל הראיה במקרה של הפרת עסקת היסוד.

השני – שטר שניתן כמשכון לכל דבר ועניין. כדוגמה לכך, שיקים שמפקיד הלקוח בבנק כבטוחה למתן אשראי. דהיינו, הלקוח משעבד לבנק נכס ממנו ייפרע אם הלקוח לא יסלק את האשראי, והנכס המשועבד הוא הזכות השטרית של הלקוח כלפי צד שלישי מושך השיק. 

השלישי – שטר שניתן על תנאי שרק בהתקיימו ניתן לממשו. במקרה כאמור, עושה השטר מעביר את השטר לנפרע ומתנה את סיחורו או את הזכות להגיש תביעה על פיו בהתרחשותו של אירוע מסוים (תנאי מתלה) או מסכים כי הזכות לסחר את השטר או לתבוע את פירעונו תחדל אם יתקיים אירוע מסוים (תנאי מפסיק). גם שטר כזה קרוי "שטר ביטחון" (לרנר, שטרות, בעמ' 361) והוא חופף במידת מה את הסוג הראשון של שטרי בטחון כנזכר לעיל. 

ניתן לציין את המילים "שטר ביטחון" על פני השטר או על גבו. כמו כן, ניתן לציין על גבי השיק את התנאי שרק בהתקיימותו ניתן יהיה לפרוע את השטר. 

ציון המילים "שטר ביטחון" על גבי השטר מונע את האפשרות של מחזיק השטר או של נותן השטר להעביר אותו לצד שלישי. על כן יש לנותן השטר אינטרס ברור לציין על גבי השטר את היותו שטר לביטחון. 

בהקשר של הסכם שכירות לדירה, בדרך כלל מוסכם בין השוכר למשכיר כי שטר הביטחון ייפרע רק במקרים של הפרת חוזה השכירות על ידי השוכר, כגון חובות ששוכר הדירה מותיר אחרי עזיבתו את הנכס, נזקים שנגרמו לדירה במהלך תקופת השכירות, אי פינוי הדירה במועד וכיוצא בזה. 

במקרה שבעל הדירה מעוניין להפעיל את שטר הביטחון כאשר הוא סבור שהשוכר הפר את הסכם השכירות, יכול השוכר לטעון כי השטר ניתן כשטר ביטחון וכי התנאי לפירעון השטר לא התקיים.