הסכם הארכת שכירות [אופציה]

הבהרה: הדוגמה מובאת באדיבות פורטלחוזים - מאגר דוגמאות החוזים וההסכמים החינמי הגדול בישראל. כל הזכויות שמורות לפורטל חוזים. אין בהבאת הדוגמה כדי לחוות עליה דיעה ו/או להוות משום המלצה לעשות בה שימוש.


לחץ כאן להורדת ההסכם:

הסכם הארכת שכירות

אשר נחתם בעיר _________ ביום ___________

 

בין

1.       _______________, ת.ז. _____________

2.       _______________, ת.ז. _____________

מרחוב ____________________

טלפון: ____________

(להלן ביחד ולחוד – "המשכיר")

 

 

 

 

מצד אחד

 

 

 

לבין

1.       _______________, ת.ז. _____________

2.       _______________, ת.ז. _____________

מרחוב ____________________

טלפון: ____________

      (להלן ביחד ולחוד – "השוכר")

 

 

 

 

מצד שני

 

הואיל:             וביום ___________ נכרת בין הצדדים הסכם להשכרת __________ [בית/דירת מגורים] בן/בת _____ חדרים ברחוב _______________, בעיר/יישוב _____________, במקרקעין הידועים כגוש ______, חלקה ________, חלקת-שמנה ____ (להל -: "המושכר") לתקופה של ___________ (להלן – "הסכם השכירות");

והואיל:            וברצון הצדדים לשנות את הסכם השכירות ולהאריך את תקופת השכירות לתקופה נוספת בת ___________, הכל בהתאם ובכפוף למפורט בהסכם זה להלן;

 

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

1.       המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2.       תקופת השכירות בהתאם להסכם השכירות תוארך לתקופה נוספת בת _________ שתחילתה ביום ________ וסיומה ביום _________ (להלן – "תקופת השכירות הנוספת"), וזאת בכפוף לכך שהשוכר ימציא למשכיר לפני תחילת תקופת השכירות הנוספת את כל הבטוחות המפורטות בסעיף ___ להסכם השכירות אשר יעמדו בתוקפן בכל תקופת השכירות הנוספת.

3.       תקופת השכירות לא תוארך לתקופה מעבר לתקופת השכירות הנוספת ללא הסכמת המשכיר מראש ובכתב.

4.       הצדדים מסכימים לשנות את הסכם השכירות כדלקמן [למחוק אם לא רלבנטי]:

4.1.    _________________________________________________

4.2.    _________________________________________________

4.3.    _________________________________________________

4.4.    _________________________________________________

5.       מלבד האמור לעיל לא יחול כל שינוי בהוראות הסכם השכירות והן יוסיפו לחול ולעמוד בתוקפן.

 

 

                  ______________________                             ______________________

                                  המשכיר                                                              השוכר


Comments